ارتباط با ما

آدرس: بلوار آیت ا.. بهبهانی جنب ترمینال قدیم آبادان

صندوق پستی: ۱۳۱۱۹-۶۱۸۵۷

تماس با سازمان: ۷-۵۵۹۷۴۰۶

معاونت اداری و مالی: ۵۵۹۷۴۰۵

دفتر مدیرعامل سازمان: ۲-۵۵۹۷۴۰۱

نمابر سازمان : ۵۵۹۷۴۰۰

روابط عمومی سازمان : ۵۵۹۷۴۱۲

 
ارتباط با ما

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما